ประกาศผลการสมัครค่ายไอทีแคมป์ ครั้งที่ 13

ค่ายย่อย "DataScan"

Username ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะ
datascan001 นายดนุชเดช บุญน้อย โยธินบูรณะ ตัวจริง
datascan002 นางสาวณัชชา ธนกิจวรบูลย์ นครสวรรค์ ตัวจริง
datascan003 นางสาวธัญธร กังศิริกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ ตัวจริง
datascan004 นายณัฐกิตติ์ สำเร็จ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ตัวจริง
datascan005 นางสาวสิริญญา สิริสุนทราภรณ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตัวจริง
datascan006 นายภัทรธร แซ่โง้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตัวจริง
datascan007 นางสาวหรินทิพย์ อัศวสัมฤทธิ์ มัธยมวัดนายโรง ตัวจริง
datascan008 นางสาวนภัสธิดา แย้มศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ๒ ตัวจริง
datascan009 นางสาวภันทิลา ปีสาทุม สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ตัวจริง
datascan010 นางสาวกิตตาภา ศศิวิมลพันธุ์ Woodstock School ตัวจริง
datascan011 นายกฤติกร กิจเจริญ มาเรียลัย ตัวจริง
datascan012 นางสาวฐิติรัตน์ จั่นพะระศรี โยธินบูรณะ ตัวจริง
datascan013 นางสาวศุภิสรา ชีวนันทพร วิชูทิศ ตัวจริง
datascan014 นางสาววรัญญา เทียนสีม่วง ดาราสมุทร ตัวจริง
datascan015 นายชัชชัย ไกรสรสินธุ์ ราชวินิตมัธยม ตัวจริง
datascan016 นายณัฐพล ไชยศิริวัฒนะกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตัวจริง
datascan017 นายพิชวัชร ลัคนาธิติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตัวจริง
datascan018 นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตัวจริง
datascan019 นางสาวนันท์มนัส ปุณยพัฒน์ สงวนหญิง ตัวจริง
datascan020 นางสาวพิชญา มหาชูต หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตัวจริง
datascan021 นางสาวคุณิตา วงษ์อ้ายเจริญ เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ตัวจริง
datascan022 นายเด่นภูมิ ศรีเมือง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตัวจริง
datascan023 นายอัฟฮัม มะและเด็ง นราธิวาส ตัวจริง
datascan024 นางสาวสิรินดา สันประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตัวจริง
datascan025 นายจรัณณ์ วรรณธนวิจารณ์ ทวีธาภิเศก ตัวจริง
datascan026 นายณัฐพงศ์ สิตตะพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธิราราม ตัวจริง
datascan027 นางสาวสุภชา รัตนลัย สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ตัวจริง
datascan028 นางสาวจิรติกาณศ์ เกาะลอย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ตัวจริง
datascan029 นางสาวพิชชาภา รุ่งหลำ สวนกุหลาบ รังสิต ตัวจริง
datascan030 นางสาวแพรวฟ้า ลิ่มอรรถคุณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ตัวจริง
datascan031 นางสาวนรีกานต์ สุขวานิช จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตัวสำรอง
datascan032 นางสาวเพราพิลาส ปรุงเกียรติ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวสำรอง
datascan033 นางสาวพลอยปภัส เพียรชูพัฒน์ สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ตัวสำรอง
datascan034 นางสาวพิมพ์ศจี พบหิรัญโสภณ สตรีนนทบุรี ตัวสำรอง
datascan035 นางสาวสมฤทัย อ่อนอำไพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตัวสำรอง
datascan036 นางสาวพันพัสสา มุสิกรักษ์ รัตนราษฎร์บำรุง ตัวสำรอง
datascan037 นายธัญเทพ ดวงบรรเทา ขอนแก่นวิทยายน ตัวสำรอง
datascan038 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ตัวสำรอง
datascan039 นางสาวณัฏฐพัชร ปิยะวัฒน์พนา สตรีสมุทรปราการ ตัวสำรอง
datascan040 นางสาวปวีร์รตา กมลพัฒน์ธนโชต สตรีสมุทรปราการ ตัวสำรอง