ประกาศผลการสมัครค่ายไอทีแคมป์ ครั้งที่ 13

ค่ายย่อย "NetworkTon"

Username ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะ
networkton001 นางสาวชินานาง พรหมแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตัวจริง
networkton002 นายรวีโรจน์ ทองดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตัวจริง
networkton003 นายชณวีร์ เหมะสิขัณฑกะ วัดราชบพิธ ตัวจริง
networkton004 นางสาวปวันรัตน์ มงคลกิจธรรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตัวจริง
networkton005 นางสาวนันท์ชพร พวงภู่ สารสาสน์วิเทศน์ศึกษา ตัวจริง
networkton006 นางสาวดลยพร วิวัฒน์ ศึกษานารีวิทยา ตัวจริง
networkton007 นางสาวพรสุดา บุญปู่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตัวจริง
networkton008 นางสาวจิวสา นาวารี ระยองวิทยาคม ตัวจริง
networkton009 นางสาวภัทรียา กำปั่นทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตัวจริง
networkton010 นายเจษฎา นันติ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ตัวจริง
networkton011 นายกฤษณะ เซ่งย่อง ห้วยยอด ตัวจริง
networkton012 นางสาวพัชราภรณ์ ศิริม่อม วิสุทฑิกษัตรี ตัวจริง
networkton013 นายภูมิ สมวงษ์ จักรคำคณาทร ตัวจริง
networkton014 นายศุภกฤษณ์ ตามสีวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตัวจริง
networkton015 นางสาวชลิตา แทนเอี่ยม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ตัวจริง
networkton016 นางสาวกุลนิดา จินตนาเลิศ บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ตัวจริง
networkton017 นายวัชรากร แท่นแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตัวจริง
networkton018 นางสาวณัฐธิดา นภากาศ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตัวจริง
networkton019 นายสัณหวัช ศรีมีทรัพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตัวจริง
networkton020 นายอุ้มบุญ มีวน พนัสพิทยาคาร ตัวจริง
networkton021 นายชัยธวัช แย้มยิ้ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตัวจริง
networkton022 นายศหัสวรรษ ศรีมาลา นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตัวจริง
networkton023 นายธนกฤต คำล้าน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตัวจริง
networkton024 นายคนัสษนันท์ สุขเจริญ สวนศรีวิทยา ตัวจริง
networkton025 นายศุภกร ศรีสวัสดิ์ พิจิตรพิทยาคม ตัวจริง
networkton026 นายวนัสบดี รอดไสว สมุทรสาครบูรณะ ตัวจริง
networkton027 นายจักริน สุนทรเวช สมุทรสาครบูรณะ ตัวจริง
networkton028 นายทีฆทัศน์ สุขะวิศิษฐ์ กัลยาณีศรีธรรมราช ตัวจริง
networkton029 นางสาวอิสยาห์รี กนกภัทร ไทยคริสเตียน ตัวจริง
networkton030 นายศรัณวิชญ์ พงษ์ศักดิ์ธนา เบญจมราชูทิศ ตัวจริง
networkton031 นางสาวชุษฎา วัฒนะเสถียรกุล เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ตัวสำรอง
networkton032 นายณชวนนท์ เพชราภรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตัวสำรอง
networkton033 นายอภิวัฒน์ เอื้อบัณฑิต สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตัวสำรอง
networkton034 นายวัชรพงษ์ เจริญสุข มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตัวสำรอง
networkton035 นางสาวเบญจมาภรณ์ แถมจำเริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตัวสำรอง
networkton036 นายชญานนท์ ทาธิจันทร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวสำรอง
networkton037 นายศรัณย์รัช ทรัพย์แก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช ตัวสำรอง
networkton038 นายจิรวัฒน์ นวลละออง หาดใหญ่วิทยาลัย ตัวสำรอง
networkton039 นางสาวพิยดา สุขโช ธรรมโชติศึกษาลัย ตัวสำรอง
networkton040 นางสาวธมน เนตรวิเชียร ชลกันยานุกูล ตัวสำรอง